milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Side 1 av 13 12311 ... SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 506
 1. #1
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

  Regjeringen har lagt fram stortingsproposisjon om omlegging av tilsettingssystemet for militært personell:

  https://www.regjeringen.no/nb/dokume...015/id2408094/

  Proposisjonen handler først og fremst om hvordan de stadig tjenestegjørende skal tilsettes i framtida, men i forslaget ligger også en inndeling mellom offiserer og underoffiserer, med ulike gradssystemer, tiltenkt ulike stillingskategorier.

  Vil det være naturlig at gradssystemet i Heimevernet også legges om på samme måte? Hvordan skal det i så fall gjøres?

  I forslaget framgår det at offiserer skal være generalister, og i utgangspunktet ha grunnleggende offisersutdanning (Krigsskole). Spesialister med sivil høyere utdannelse på minst bachelornivå som tradisjonelt har hatt offisersgrader (lege, prest og jurist), beholder disse, med en dings på distinksjonene for å vise hvem de er.

  Andre med relevante sivile utdanninger (lite konkretisert i utkastet) kan eventuelt innplasseres med OR-grader.

  Personell med grunnleggende befalsutdanning, uten krigsskole, skal i utgangspunktet konverteres til Or-grader.

  I utgangspunktet tenker jeg at dette for HV løses med at grad følger stilling i stor grad, og at kombinasjon av kursrekke+tjenestestilling avgjør om du går på et OR- eller Of-løp. HV-grader er midlertidige, og kan skiftes etter hvert som personell skifter stilling.

  Hvilke stillinger bør være OF? Troppssjef - kanskje, områdesjef - helt sikkert. Hva med øvrige befalsstillinger i områdestrukturen, i innsatsstyrkene og i distriktsstabenes mobtillegg?

  Hva skjer med en troppssjef som går over til en OR-stilling i områdestab? (skjer dette i dag, dere som kjenner områdestrukturen?)

  Og ikke minst, hva skjer med det vernepliktige befalet fra forsvarsgrenene - skal de konverteres i henhold til kompetanse og stilling? Klistres på en HV-grad når de er i HV-tjeneste? Slik at f.eks en vernepliktig kaptein som er ass G-4 i distriktsstaben er HV-stabssersjant de dagene i året og ved mobilisering? Eller at en vernepliktig stabssersjant en gang i framtida på samme måte blir HV-kaptein når han blir områdesjef? Hvordan skal relevant sivil utdannelse "belønnes", i stillinger hvor det ikke er et krav (Legen, presten og juristen)?

  Her er kriteriene for konvertering fra stortingsproposisjonen:

  Den prinsipielle tilnærmingen innebærer at offiserer uten minimum grunnleggende offisersutdanning (eller tilsvarende) skal konverteres til spesialistkorpset. Det er imidlertid kompetansen til den enkelte, og funksjonen de er satt til å utøve, som avgjør hvem som skal konverteres. Grunnlønn og gradsnivå skal ikke reduseres som følge av at personellet konverteres over i andre personellkategorier. Det skal være tilsvarende lønns- og gradsnivå så lenge personellet ikke selv søker seg over i stillinger på et lavere nivå. Offiserer som konverteres skal gis en OR-grad som tilsvarer nivået på den offisersgraden de innehar. I en overgangsfase må Forsvarets evne til å beholde kompetanse vektlegges i prosessen med å bemanne Forsvarets struktur.
  Med bakgrunn i ovennevnte, legger departementet følgende rammer til grunn for overgangsordningene:

  • konvertering skal gjøres på bakgrunn av kompetansen og funksjonen personellet har,
  • den prinsipielle tilnærmingen skal være at offiserer uten minimum grunnleggende offisersutdanning (eller tilsvarende) skal konverteres til spesialistkorpset,
  • unntak gjøres basert på realkompetanse, funksjonelle krav og Forsvarets behov,
  • personellet skal gis en ny OR-grad som tilsvarer nivået på den offisersgraden de innehar, og
  • med mindre noen søker seg over i stillinger med lavere lønn og/eller grad, skal ingen gå ned i lønn og/eller grad som følge av overgangen til en ny kategori.
  Sist endret av Rittmester; DTG 151311A Apr 16 kl
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 2. #2
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.206
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg
  Slik jeg forsto det som var nevnt på en annen tråd om konvertering, vil skalaen bli slik når det gjelder lønnsnivå:
  OR5 sersjant = OF1 fenrik
  OR6 oversersjant = OF1 løytnant
  OR7 stabssersjant = OF2 kaptein
  OR8 kommandersersjant = OF3 major
  OR9 fanejunker = OF4 oberstløytnant
  Da kan det sannsynligvis passe å gjøre funksjonell konvertering slik også.

  Jeg synes prinsipielt at man skal være svært restriktiv med å gi offisersgrad til folk uten GOU. I andre land (f eks Tyskland) er det ikke uvanlig at troppssjefer er sersjanter, man har bare nok offiserer som troppssjefer til at man får rekruttering til kompanisjef og høyere. Derimot bør kompanisjefer være offiserer, det samme gjelder med sjefer og NK'er på høyere nivåer, og alle S'er og G'er, men ikke nødvendigvis ass-S og ass-G. Man bør derfor prøve å rekruttere tilstrekkelig med KS-utdannete til at man får folk til å fylle offisersjobbene, men evt gi midlertidig offisersgrad dersom man ikke finner nok.

  Oversatt til HV kan det gi noe slik:
  Lagfører: korporal/sersjant
  NK tropp: sersjant/oversersjant
  Troppssjef: oversersjant (evt løytnant)
  "Områdesersjant": stabssersjant
  Øvrig befal ved områdestab: sersjant/oversersjant
  NK område: løytnant
  Områdesjef: kaptein
  "IS-sersjant": kommandersersjant
  NK IS: kaptein
  Sjef IS: major
  "Distriktssersjant": stabsjunker
  NK distrikt: major/oberstløytnant
  Sjef distrikt: oberstløytnant/oberst
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 3. #3
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.546
  Nevnt
  89 innlegg
  Sitert
  314 innlegg
  Har fundert litt på dette eg og. I SHV vil ein lagførar vere det ein kallar skipssjef, og er i dag som regel ein fenrik eller løytnant. Ikkje alle, men mange er krigsskule utdanna. Alle har ei mykje friare rolle enn det ein lagførar på land har, Når dei er på sjøen kan dei få ordre direkte frå FOH, noko som skjer rett som det er (ein av dei tinga som skapte problem under Bjørn West Salamander samarbeidet).

 4. #4
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg
  Jeg tror det enkleste blir å ta tilsvarende grad i et infanterikompani og gi det til vedkommende i HV på samme måte som i dag.

  Altså, de som har befals og offiserutdanning til graden de bekler er ordinær Løytnant f.eks. Mens personell som har stilling til høyere grad og HV-kurs, men ikke GBU, KS eller lignende får f.eks. HV-Løytnant grad. Tilsvarende for de øvrige stillingene.

  Forsvaret utdanner rett og slett alt for få offiserer til at offisersstillingene kan bekles av personell med KS-utdanning. Og per i dag er det både teoretisk mulig og i praksis personell som har gjennomført førstegangstjeneste som menig som ender opp som områdesjef og derfor Kaptein.

  Forøvrig, her er en oversikt over alle stillinger som har grad høyere enn sersjant i et ordinært geværområde (ikke innsatsstyrken): (Man får høyeste av de oppgitte gradene ved gjennomført kursrekke ihht. liste.)
  Områdesjef (Kaptein)
  NK område (Løytnant eller kaptein (avhengig av kurs))
  E&S-offiser (Løytnant eller Fenrik)
  P-off (Løytnant eller Fenrik)
  Sambandsoffiser (Løytnant eller Fenrik)
  Adm.off (Løytnant eller Fenrik)
  Operasjons offiser (Løytnant eller Fenrik)
  Liason offiser (Løytnant eller kaptein)
  Stabstroppsjef (Løytnant)
  E-befal (Fenrik)
  Troppsjef gevær (Løytnant)
  NK tropp gevær (Fenrik)

  Det forekommer avvik. Spesielt er det mange troppsjefer som kun er fenrik og NK tropp som kun er sersjant. Det skyldes at de ikke har alle kursene man i utgangspunktet trenger for å inneha stillingen, men i mangel på folk som har kurs så blir de plassert inn og kommandert på kurs ved anledning. Det finnes også personell som har høyere grad i en stilling, feks er min områdesjef major. Det skyldes at han var major når han gikk ut av fast stilling i Forsvaret, man blir ikke degradert fra faste grader.

  Forøvrig var jeg menig frem til for et halvt år siden, og har i dag en av stillingene nevnt over (dog uten hele graden enda, men planen er å rekke det iløpet av 12 måneder). Sier kanskje mer om HV enn om meg.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 5. #5
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg
  Jeg tror det er fullstendig urealistisk at alle områdesjefer og NK område skal være krigsskoleutdannet, særlig
  i grisgrendte strøk.

  At en fartøyssjef er offiser virker rimelig. SHVs skipssjefer uten KS har vel uansett sivile skipssertifikater og er for det meste sivile sjøoffiserer til daglig?

  G-er i distriktsstabene og S-er i landheimevernets innsatsstyrker i dag er i all hovedsak yrkesoffiserer. N-ene i SHV svjv i mindre grad.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 6. #6
  OR-0 Milforum rekrutt
  Ble medlem
  2015
  Innlegg
  4
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  2 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  I dag er det for øvrig et krav å ha vært i grad en gitt tid. Med litt spesielle regler i Heimevernet. Dette gjelder da HV-befalet. Disse beskikkes av Distriktsjef:
  4 år som HV-Sersjant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Fenrik.
  6 år som HV-Fenrik deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Løytnant.
  5 år som HV-Løytnant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Kaptein.
  HV-Major beskikkes av GIHV

 7. #7
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av senileace Vis post
  I dag er det for øvrig et krav å ha vært i grad en gitt tid. Med litt spesielle regler i Heimevernet. Dette gjelder da HV-befalet. Disse beskikkes av Distriktsjef:
  4 år som HV-Sersjant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Fenrik.
  6 år som HV-Fenrik deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Løytnant.
  5 år som HV-Løytnant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Kaptein.
  HV-Major beskikkes av GIHV
  Hvor kommer denne listen fra?

  Jeg ser i Forsvarets Personell Håndbok (oppdatert august 2014) avsnitt 3.3 at avansementet for HV-Befal "ikke skal skje raskere enn for stadig tjenestegjørende". Ellers er kravet skikkethet, kurs og ledig stilling. Man kan til og med hoppe over grader unntaksvis.

  Da blir det i mitt hode:
  Minst 3 år som HV-sersjant for å kvalifisere til HV-Fenrik
  Minst 5 år som HV-Fenrik for å kvalifisere til HV-Løytnant

  Tidligere var det kun krav om kurs og en øvelse med foregående grad for å kunne rykke opp. Dermed kunne man teoretisk ha 21 år gamle HV-Løytnanter.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 8. #8
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Jeg tror det er helt urealistisk å ha de samme reglene for vernepliktig og utskrevet befal, samt HV-befal, som for yrkesbefal/stadig tjenestegjørende.

  Eventuelt må man ha et apparat tilsvarende det man har i de amerikanske reservestyrkene, spesielt i National Guard, der det er mulig å ta all offisersutdannelsen (inklusive stabsskole og høyere) på deltid.

  Her kan man også nevne den britiske hær der Royal Military Academy Sandhurst har en egen "reserveoffiserslinje" for Territorial Army etc. som består av fire moduler (de tre første rundt i landet, men under ledelse fra Sandhurst, den siste er på Sandhurst) man normalt tar i løpet av ca. 2 år, først en "rekruttskole" gjennomgått i løpet av 6 weekender, modul 2 er innen taktikk og lederskap og er et kurs over 10 weekender. Modul 3 er en sammenhengende 9 dagers "battle camp" og til slutt er modul 4 en 3 ukers sammenhengende utdannelse ved Sandhurst, som ender med at man blir utnevnt til offiser av reserven. Etter den må man gjennomgå "Post Commissioning Training" over 3 weekender, og deretter et fagkurs i den våpengren man er i før man blir troppssjef i en avdeling av hærreserven. F.eks. har Infantry Battle School et eget "Platoon Tactics Course" for reserveoffiserer som tar 15 dager ("Platoon Commanders' Battle Course" for nye yrkesoffiserer i infanteriet tar 4 måneder).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 9. #9
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Omkring år 2000 kunne HV-befal rykke oppover i gradene raskere enn vernepliktig/utskrevet befal, noe som var svært merkelig. Man kunne i teorien gi en vernepliktig/utskrevet høyere HV-grad enn hans/hennes vpl/utsk-grad, men det ble vanligvis bare brukt for områdesjefer (og avsnittsjefer), f.eks. var det ikke helt uvanlig at en vernepliktig fenrik ble ansatt som områdesjef, da med grad som HV-kaptein. Bruk av midlertidig (vpl/utskrevet) grad foregikk en del.

  Reglene den gangen for opprykk for vernepliktig befal (den gangen ble man automatisk vpl fenrik etter plikttjenesten fra befalsskolen, dvs. ett år etter at man hadde blitt sersjant) som tjenestegjorde i HV var:

  Avansement til vpl. løytnant: Tidligst 6 år etter beskikkelse til sersjant og tidligst 3 år etter beskikkelse til fenrik (i praksis altså minimum 5 år etter fullført plikttjeneste fra befalsskolen). Må ha som fenrik fullført 3 "årets trening" og kvalifiserende kurs (i dag f.eks. gjennomført Troppssjefskurs III).

  Avansement til vpl. kaptein: Tidligst 16 år etter beskikkelse til sersjant og tidligst 3 år etter beskikkelse til løytnant (i praksis altså minimum 15 år etter fullført plikttjeneste fra befalsskolen). Må som løytnant har fullført 3 "årets trening" og kvalifiserende kurs (dvs. f.eks. Områdesjef I og Områdesjef II). Og så må det selvfølgelig være en plass i OPL/K for en som krever graden.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 10. #10
  OR-0 Milforum rekrutt
  Ble medlem
  2015
  Innlegg
  4
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  2 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Hvor kommer denne listen fra?

  Jeg ser i Forsvarets Personell Håndbok (oppdatert august 2014) avsnitt 3.3 at avansementet for HV-Befal "ikke skal skje raskere enn for stadig tjenestegjørende". Ellers er kravet skikkethet, kurs og ledig stilling. Man kan til og med hoppe over grader unntaksvis.

  Da blir det i mitt hode:
  Minst 3 år som HV-sersjant for å kvalifisere til HV-Fenrik
  Minst 5 år som HV-Fenrik for å kvalifisere til HV-Løytnant

  Tidligere var det kun krav om kurs og en øvelse med foregående grad for å kunne rykke opp. Dermed kunne man teoretisk ha 21 år gamle HV-Løytnanter.
  HVSKS eller HV skolen kommer info fra. Ett av temaene på flere av kursene der er jo opprykk og avansementsregler for hv-befal.

 11. #11
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  HV 09
  Innlegg
  19
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  1 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Hvis man har kurs og stilling kan man bli beskikket til f.eks Fenrik uten å ha vært 'sjant i 4 år. Da må man derimot ha stilling som Tr.sjef, og man kan bli beskikket av O-sjef. Er man O-sjef blir man automatisk Kpt., blir beskikket av Distriktsjef, og må ta nødvendige kurs så fort som mulig.

  Gradene er da bare midlertidige, fram til man har hatt de så lenge som kravet er (10 år, sjant=4 år, fenrik=6 år), da beholder man graden fast etter det.

 12. #12
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  En områdesjef har da ikke beskikkelsesmyndighet til f.eks. HV-fenrik, han kan anbefale, men det er distrktssjefen som formelt beskikker?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 13. #13
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Områdesjef finner stilling i KOP, dersom man har kurs nok vil da distriktsjefen beskikke til HV-graden. Det er formelt sett distriktsjefen, men for alle praktiske formål er det opp til områdesjefen. Jeg er usikker på hvordan det gjøres med midlertidige grader (mangler kurs til minste grad i stillingen, mangler tid i forrige grad eller innehar stillingen midlertidig i fast persons fravær). Finner jeg ut til høsten tenker jeg, da jeg i KOP har stilling med høyere laveste grad enn jeg har kurs til foreløpig (kurset avholdes ikke før etter øvelsen).
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 14. #14
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Teigen til HV-05
  Innlegg
  15
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  1 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Jeg har gått litt av kursrekken til HV. Jeg hadde grunnkurs ledelse fra førstegangstjenesten, (Korporal på Værnes 2003)
  så i 2012 og 2013 tok jeg de resterende kursene opp til og med troppsjef II. Jeg er nå HV- Sersjant, med minst 4 års karantene før mulig opprykk. Så ca 2 år igjen. Det fikk vi informasjon om under kurset på Terningmoen.
  Hvis dette blir innført i HV så blir min neste grad "ett eller annet-sersjant" i stede for Fenrik?

 15. #15
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  Ass S-6 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Østlandet
  Innlegg
  1.693
  Nevnt
  89 innlegg
  Sitert
  361 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Regner medcat gradene skal nivelleres mot hæren. Mistenker derfor det kan bli lave OR-grader i HV siden man inne tjenestegjør mange dager i løpetcav en HV-karriere (ikke fast tjenestegjøring). De fleste våpengrener ser nå etter en Oblt. som skal bli den første OR 9 og dra igang ordningen. Dette blir en prosjektstilling, da det mener det vil ta inntim 15 år før OR-systemet har produsert en OR-9 selv.
  “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
  ― John Steinbeck

 16. #16
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Det er lyst ut en slik OR-9-stilling i HV-staben også, med innføring av OF/OR-system både i produksjonsstrukturen (de fast ansatte ved distriktene, skolene og staben) og styrkestrukturen (de vernepliktige) som del av porteføljen.

  Det vil vel bli svært få i styrkestrukturen med høyere grad enn OR-6,med tanke på hvor relativt få OF-2 (kaptein) og 3(major) det er i dag, og at det svjv nesten ikke beskikkes majorer lenger etter at avsnittssjefen forsvant. Den største kapteinsgruppen er kanskje også områdesjefene (?), som bør beholde of-graden.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 17. #17
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Det er verdt å merke seg at både Stortingsproposisjonen (Prop. 111 LS (2014-2015)) og Innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen (referat fra selve Stortingsbehandlingen som foregikk på fredag er ikke klart ennå) kun omfatter stadig tjenestegjørende (ansatte). Ikke et ord er nevnt om vernepliktige i førstegangstjeneste eller etter førstegangstjeneste, eller om reservebefal/reserveoffiserer (det som i dag er vernepliktig befal, utskrevet befal og midlertidig befal, inklusive HV-befal). Så der må det pløyes ny grunn. Da det først og fremst er HV som i dag har interesse for disse personellkategoriene, bortsett fra den første, regner jeg med at HV-staben vil ha hovedrollen for å fastsette ordninger for utskrevet og vernepliktig befal/offiserer. Så den som nå skal engasjeres i HV-staben bør gjøre et grundig arbeid for å fastsette det fremtidige grunnlaget for reserveoffiserer/reservebefal, og her er det verdt å se på andre land (f.eks. USA og Storbritannia). Overgangsordninger er selvfølgelig også her viktige.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 18. #18
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  Brigadeteigen
  Innlegg
  44
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  2 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Offiserskorps (OF)
  Spesialistkorps (OR)

  Hva står forkortelsene for egentlig?
  Mutual Assured Destruction.

 19. #19
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  8.085
  Nevnt
  172 innlegg
  Sitert
  610 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Officer og Other Ranks.
  - Don't confuse enthusiasm with capability

 20. #20
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  Brigadeteigen
  Innlegg
  44
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  2 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Takk! Det står jo ingen steder såvidt jeg har registrert.
  Mutual Assured Destruction.

 21. #21
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  I dag omtaler GIHV sin OR-9 som "Sersjantmajor" til og med bruker han forkortelsen "HVSM" om vedkommende. Og han har forsåvidt bestemt seg for hvem det blir, men det må godkjennes av Forsvarssjefens råd.

  Sitat Opprinnelig skrevet av GIHV på Facebook
  Som nevnt er HV sersjantmajor (HVSM) og OR nybrottsarbeid for oss. Vi kan ikke uten videre kopiere feks US og UK. Jeg vil derfor ikke på vegne av den kommende sersjantmajoren komme med noen programerklæring på hans vegne. Det jeg kan si er at OR skal innføres i HV i både produksjons- og styrkestrukturen. Hvordan vi skal gjøre dette i praksis vil staben min jobbe med utover høsten sammen med HVSM.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 22. #22
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Og spør man GIHV på Facebook, så får man meget raskt svar! Spurte om bruken av sersjantmajor var avgjort eller fornorsking av CSM. Svaret:
  Sitat Opprinnelig skrevet av GIHV på Facebook
  Fornorsking. Uoffisielt har jeg blitt informert om at Hæren vil bruke sersjantmajor, men venter på offisiell bekreftelse. Derfor drister jeg meg til HVSM.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 23. #23
  OR-5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  2.084
  Nevnt
  13 innlegg
  Sitert
  147 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Fra Heimevernet på Facebook:

  Vi gratulerer major Øystein Mjelle. Han vil nå bli første sersjantmajor i Heimevernet. Dette blir den øverste graden i det nye OR-gradssystemet som nå skal innføres i Forsvaret.
  Mjelle vil fungere som GIHV sin nærmeste rådgiver under innføringen av OR-systemet i Heimevernet og stillingen er en to års prosjektstilling. Mjelle er per i dag sjef for Innsatsstyrke Derby, HV-02.
  Les mer om innføringen av nytt gradssystem her: https://forsvaret.no/aktuelt/klarsignal-om-ny-ordning

  https://www.facebook.com/heimevernet...183034/?type=1


  Han har i alle fall blikket i orden.
  Er det noen som kan fortelle meg hva den vingen han har på venstre brystlomme er? Har sett den før og slått det opp men glemt...

  Edit: Ser at Rittmester kom meg i forkjøpet i den andre tråden
  As you wish.

 24. #24
  OR-0 Milforum rekrutt
  Ble medlem
  2015
  Innlegg
  6
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet


 25. #25
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Det ser ut til at Heimevernets krigsstruktur vil stort sett ha ledere i OR. Det står omtalt nå i saken.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 26. #26
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Som Rittmester kommenterte i den andre tråden kan det tolkes som at man aksepterer at troppssjefer kan være OR.

  Spørsmålet blir hvor områdesjefene skal hentes fra, det vil aldri være nok KS-utdannede offiserer til å fylle disse stillingene. Jeg har vanskelig for å se for meg at områdesjefene skal være OR.

  Skal HV-Of bli et separate karriereløp, hvor man på et tidlig tidspunkt etter førstegangtjeneste/befalsskole+pliktår rekrutterer vernepliktige OR-1-5 med potensiale (gjerne som er i gang med sivile bachelor/masterløp?) og kjører dem gjennom kurs (kvalkurs light?) og tjenestestillinger (Troppssjef, Ass G-3/S-3/G-5/S-5), NK område) med mål om å ha målrettet utdannede, ferdige områdesjefer når de er i 30-åra? Troppssjefer vil da være en miks av OR og OF på "områdesjefs-sporet".

  Eller skal man bare ta erfarne OR6/7 med troppssjefs- og områdestabserfaring og kurse opp til kaptein?

  Førstnevnte er vel mest i tråd med OR/OF-konseptet som jeg har forstått det. Sistnevnte er vel omtrent som det er i dag. Billig og enkel og bra nok?

  Fint om noen med erfaring fra områdestrukturen kan kommentere.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 27. #27
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.206
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Jeg kunne tenkt meg å se dette i et bredere perspektiv, og se på reserver generelt, og ikke bare HV (selv om HV er den langt største). Som @hvlt også har vært inne på, hvordan får man lagd reserveoffiserer? Underliggende premiss får være at det er for dyrt og upraktisk å kjøre nok personer gjennom 3-4 år på KS for å fylle alle reservestillinger på kpsjef-/områdesjefsnivå, for ikke å snakke om på troppssjefnivå.

  Nå er det ikke slik at en universitetsgrad er noen garanti for at en person vil bli en dugelig offiser, men det er nå slik at det i de fleste land anses som den beste indikatoren, og brukes som en pool å plukke folk fra, og gi dem en kortere offisersutdannelse (eksempel kan være Sandhurst, 48 uker utdanning, de fleste som starter der har en universitetsgrad fra før). I Norge har vi jo KS-kvalkurs for enkelte kategorier i kombinasjon med sivil utdannelse, og enda kortere utdanning for VAB med mastergrad el l, som begge gir offisersgrad.

  Det har vært en akademisk gradsinflasjon, og der før en bachelor/cand.mag. ga en viss status og tyngde, må man i dag opp i master. KOL jobber også med å oppgrade KS til masternivå, uansett - jeg mener offisersgrad bør knyttes opp til en mastergrad oppnådd sivilt eller militært, kombinert med en militær grunnutdannelse samt kurs eller skoler innen militær ledelse.

  På sikt kunne vi godt se på Sandhurstmodellen også for regulære yrkesoffiserer (men, som enkelte har påpekt, det kan være lurt å vente til vi har nok erfarne OR'er). På kortere sikt ser jeg ikke noen stor fare i å starte med en mer fleksibel reserveoffisersutdannelse, også til HVs bruk. Det må gjerne også i en overgangsfase være flere muligheter. Noen eksempler/forslag:

  • Gjennomført førstegangstjeneste som menig, deretter over i HV/reserve: Gjennom kurs og årlig tjeneste kunne avansere til OR-4 for de som er egnet som lagfører/nestlagfører.
  • Gjennomført førstegangstjeneste som UB, deretter over i HV/reserve: Gjennom kurs og årlig tjeneste kunne avansere til OR-6 for de som er egnet som NK tropp/troppssjef.
  • Gjennomført BS og plikttjeneste, deretter over i HV/reserve: Gjennom kurs og årlig tjeneste kunne avansere til OR-7 for de som er egnet som troppssjef/stabsseksjonssjef/kompanisersjant.
  • Gjennomført førstegangstjeneste som UB, deretter over i HV/reserve, deretter tatt sivil mastergrad: Etter kortvarig offiserskurs gå inn som troppssjef OF-1 med mulighet for å bli områdesjef OF-2 etter kurs og tjeneste.
  • Gjennomført BS og plikttjeneste, deretter over i HV/reserve, deretter tatt sivil mastergrad: Gå inn som troppssjef OF-1 med mulighet for å bli områdesjef OF-2 etter kurs og tjeneste.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 28. #28
  OF-1 Løytnant
  Moderator

  Ble medlem
  2005
  Bosted
  buskerud
  Innlegg
  6.258
  Nevnt
  121 innlegg
  Sitert
  330 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Hvorfor BS+pliktår i starten (er det noen som tror at dette kommer å bestå? Er en ordning som ikke harmoniserer med hele OR tanken). Hvorfor ikke et program som er prøvt og funnet i orden. Det vil si militær utdanning parallelt med sivile studier, dette kunde være basen i forsyningen av OF til HV.
  Minsk, det nye Utopia

 29. #29
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.206
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Jo, ikke uenig; dette var bare noen forslag.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 30. #30
  OF-1 Fenrik
  Moderator

  Ble medlem
  2011
  Bosted
  I gassbua
  Innlegg
  3.892
  Nevnt
  177 innlegg
  Sitert
  577 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Jeg tenker at det også bør være en mulighet hvor Gjennomført førstegangstjeneste pluss sivil utdanning på bachelor/mastergrads nivå (relevant for tjenestestilling) kombinert med kurs og tjeneste bør kunne kvalifisere mot OF 1 Dersom avdelingens operative behov tilsier det.

  Eksempel
  Gjennomført førstegangstjeneste pluss eksempelvis medisinsk utdannelse kombinert med mil. kurs og erfaring på OR 5-7 nivå kan konverteres til OF1/2 da tenkt i stilling som Tr.sj.
  Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

 31. #31
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av cwo-kp4 Vis post
  Jeg tenker at det også bør være en mulighet hvor Gjennomført førstegangstjeneste pluss sivil utdanning på bachelor/mastergrads nivå (relevant for tjenestestilling) kombinert med kurs og tjeneste bør kunne kvalifisere mot OF 1 Dersom avdelingens operative behov tilsier det.

  Eksempel
  Gjennomført førstegangstjeneste pluss eksempelvis medisinsk utdannelse kombinert med mil. kurs og erfaring på OR 5-7 nivå kan konverteres til OF1/2 da tenkt i stilling som Tr.sj.
  Er ikke begrunnelsen her at det da er en meget dugelig spesialist? Det bør da etter min mening da være OR og ikke OF. Dette er jo typisk utfordring troppsjef hund eller sanitet, som jeg ikke helt ser problemet med er en OR.

  Det som jeg derimot ser problem med er at en OF egentlig bare er en hundebrukekspert.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 32. #32
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.546
  Nevnt
  89 innlegg
  Sitert
  314 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Dette med å skaffe nok områdesjefar trur eg kan bli eit stort problem etter denne ordninga. Slik det er i dag kan eit kvart befal uansett grad og uansett korleis ein har fått grada søke om å bli områdesjef. Så i dag kan ein HV sersjant søke på ei slik stilling og få den viss det ikkje er andre meir kvalifiserte søkarar. Han må sjølvsagt gå områdesjef kurs, men han kan tre inn i stillinga og vere kaptein før han går kursa. Langt i frå noko ideell løysing, men for å skaffe den som er villig til ei slik stilling er ikkje alltid like enkelt over heile landet.

  Noko anna er at FSAN planlegg å lage eit eige kurs for helsepersonell som skal inn i ein reserve. Dette er for å kunne skaffe helsetenester i forsvaret med personell som har dette som helse som ferskvare til ei kvar tid.

 33. #33
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Som sagt tidligere, det er verdt å se på hvordan de gjør dette med utdanning av reserveoffiserer (OF) og reservebefal (OR) i andre land, og spesielt i land som har noe som tilsvarer Heimevernet i Norge.

  Danmark, som alltid har hatt et skille mellom OR og OF, har for det første når det gjelder Hæren hatt en egen reserveoffisersutdanning ("løjtnantskolen") som har vært en del av Hærens Sergentskole, men med høyere krav til sivil utdannelse, og der man de siste månedene har vært for seg med utdannelse mer direkte rettet mot ledelse på troppsnivå (og over). Dette er svært likt det Sjøforsvaret i Norge hadde før 1985 med Sjøkrigsskolen Operativ linje/Marineavdeling III (OMA III) og Operativ linje/Kystartilleriavdeling (OKA). Den siste var helt parallell (A-klassen) med den vanlige Befalsskolen for kystartilleriet (B-klassen) de første 10 månedene på Oscarsborg, men med egen utdannelse ved Sjøkrigsskolen i Bergen de siste to månedene rettet mot ledelse på litt høyere nivåer. Mens de som gikk B-klassen ble kvartermestere, ble de fra A-klassen fenriker umiddelbart.

  Men i det danske Hjemmeværnet (HJV, som er frivillig) har man hele tiden sett at man ikke kan få tilstrekkelig antall med offiserer på denne måten. Der har man også en kursvei som ligner svært på norske HVs kurs som gir overgang fra OR til OF på et visst nivå, og hvor man kan nå offisersgrader i hvert fall opp til kaptein (jeg tror også høyere) etter å ha startet som menig HJV-soldat. Her (lenke) er alle utdannelse som gis i regi av Hjemmeværnsskolen. Av offiserskurs (som der bygger på befalingsmannsutdannelsen) finner man bl.a. Alment Officerskursus (AOK) som er rettet mot NK i Objektsikringstropp (Bevogtningsdeling), Videregående Officerskursus (VOK) rettet mot troppssjef i Objektsikringstropp, Næstkommanderendekursus, Underafdeling (NK UAFD) rettet mot NK i Hjemmeværnskompagni (HV-område) og Chefskursus (CH), rettet mot tilsvarende områdesjef i Norge. Og på toppen av dette kommer "Nordisk etterutdanningskurs for sjefer", det er nå krav om at alle områdesjefer (tilsv) i Norge, Danmark og Sverige skal ta dette kurset minst hvert 5. år for å være oppdatert. Alle disse kursene er spesiefisert som offiserskurs, men de bygger på befalingsmandskursene som er for ledelse opp til lagfører.

  Jeg tror rett og slett man må godta at det er i HVs ånd at man har sin egen kursutdannelse der man kan starte som soldat og ende som områdesjef (HV-kaptein, tidligere kunne man avansere til avsnittsjef og HV-major). I hvert fall da jeg var i HV var flertallet av områdesjefer HV-befal, noen var vernepliktig eller utskrevet befal, og det var ytterst få som hadde krigsskole.


  Så over til et annet land, Storbritannia: Reservene (frivillige) der, først og fremst Territorial Army (TA), er kampstyrker som skal forsterke den stående hæren. Men de har altså sin egen sterkt forkortede offisersutdannelse som inkluderer en kortere tid ved Sandhurst, man kan lese om det her: Join the Army Reserve - British Army Website og Army Reserve - British Army Website.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 34. #34
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Med kilde "Kursrekke områdestrukturen pr. 12.12.2014" på hv.forsvaret.no er det interessant å gå gjennom hvilke tjenestestillinger det i dag er for befal (sersjant eller høyere) i et HV-område, dvs. et vanlig "geværområde" med objektsikringstropper eller overvåking- og kontrolltropper, for å lettere diskutere hva som bør tas over av OF og hva som bør tas over av OR på nivå OR5 og høyere, etter en splitting OR/OF:

  Overvåking & kontrolltropp eller objektsikringstropp:
  --------------------------------------------------------------
  Troppssjef: Løytnant
  NK tropp: Løytnant/fenrik
  Lagfører (normalt 4 stk): Sersjant

  Områdestab og stabstropp geværområde (slår sammen disse, da det stadig har vært endringer i hvem som offisielt tilhører staben og hvem som tilhører stabstroppen, i praksis spiller det ingen rolle)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Områdesjef: Kaptein
  NK område: Kaptein/løytnant
  E&S-offiser: Løytnant/fenrik
  E&S-befal: Fenrik
  Personelloffiser: Løytnant/fenrik
  Sambandsoffiser: Løytnant/fenrik
  Kommandoplassbefal: Sersjant
  Administrasjonsoffiser: Løytnant/fenrik
  Stabstroppsjef: Løytnant
  Materiellbefal: Sersjant
  Sanitetsbefal: Sersjant
  Operasjonsoffiser: Løytnant/fenrik
  Liaisonoffiser: Kaptein/løytnant

  De to siste tror jeg må ha kommet til i det siste, finnes det på områdenivå i alle områder?

  Tidligere var admoff og stabtroppsjef en og samme stilling/person. Det er i stor grad det som i USA er First Sergeant og i GB Company Sergeant Major (begge OR-8), dvs kompaniets sjefssersjant. Dette mener jeg bør kopieres i Norge (dvs. slik var det i Norge også før 1930, dette var kompaniets kommandersersjant), og la dette være kompaniets sjefs-OR.

  Områdesjef og NK-område bør naturlig være OF. Der jeg er litt i tvil gjelder E&S-offiser og kanskje også sambandsoffiser, selv om det for det siste synes naturlig å være en OR-6 eller så som har gått gradene som sambandsspesialist. Men i hvert fall tidligere var områdets E-off normalt en tidligere erfaren troppssjef, som så gikk E-kurs, og normalt var områdets nr. 3 (etter områdesjef og NK), og i stor grad deltok i ledelsen av områdets operasjoner. Nå ser jeg i denne kursrekken at det også har kommet inn en operasjonsoffiser, som kanskje har tatt over en del av jobben E-off hadde tidligere? Og så har det kommet inn en E&S-befal (det fantes ikke tidligere, det var bare E-off i området, øvrig E-personell var i avsnittet). Det er stadig krav om gjennomgått Troppssjefskurs II for å ta E-kurs område.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 35. #35
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Da får man begynne med der @hvlt tar feil, i og med at det skjer så sjelden i slike saker:
  Det er IKKE krav om troppssjefskurs II for å ta E-kurs område.

  Kravet er:
  Gjennomført Sikkerhetskurs område eller tilsvarende.

  Mens kravet for sikkerhetskurset er at man er minst sersjant fra før (altså GKL eller fast grad).

  Delvis skille

  Det kommer ny KOP for HV-områder fra nyttår. Jeg har ikke sett liste over alle endringene, men tror det var blant annet et ekstra E-befal med fenriksgrad og en P-ass med sersjantsgrad.

  Operasjonsoffiser er nr. 3 i rekken i et HV-område. Leder operasjoner og KO, Sjef og NK er ofte ute med troppene mens KO ledes av operasjonsoffiseren. Forøvrig er operasjonoffiser og liaisonoffiser samme person i de HV-områdene jeg kjenner til, men det er ikke så mange. Virker som områdesjef har ganske stor frihet til å definere endel slike ting selv.

  Jeg vil advare mot å slå sammen stabstroppsjef og admoff stillingene. Begge har allerede mer enn nok å gjøre. Det er forøvrig ingen NK i stabstroppen artig nok. For meg virker det mest naturlig å slå sammen NK og operasjonsoffiser, og la en ny områdesersjant gjøre oppgavene til NK (sjef for utdanning og trening, og ikke minst sjefens nærmeste rådgiver).

  Utover det synes jeg det er vanskelig å ta stilling til OF/OR i HV-område uten å vite om man skal kunne gå fra OR til OF og tilbake igjen. Dersom man ikke kan konvertere så bør hele HV-område være OR (utenom sjef og NK). Det vil knapt finnes OF på troppssjefnivå ferdig utdannet fra grenene. Dersom man kan konvertere er det enklere, da får troppssjefer, liaisonoffiser, e&s-offiser også være med på OF-kjøret.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 36. #36
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Jeg tok det herfra: https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...destruktur.pdf

  På side 4 står det "E&S-off: Minimum trsj kurs II før E&S kurs område". Derimot, i kurskatalogen for 2015 (https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...jour141210.pdf) står det som du sier. det er mulig det som står i kursstigen er noe man har glemt å endre fra tidligere versjoner, for i tidligere kurskataloger er det krav om troppssjefskurs II for å ta E&S-kurs område.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 37. #37
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Jeg tok det herfra: https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...destruktur.pdf

  På side 4 står det "E&S-off: Minimum trsj kurs II før E&S kurs område". Derimot, i kurskatalogen for 2015 (https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...jour141210.pdf) står det som du sier. det er mulig det som står i kursstigen er noe man har glemt å endre fra tidligere versjoner, for i tidligere kurskataloger er det krav om troppssjefskurs II for å ta E&S-kurs område.
  Hmm, ja ser den forskjellen. På kurs i vinter ble det ikke presentert som at det var et krav. Og nå er ikke en person noen regel, men vet om et stykk E&S-offiser, og vedkommende har ikke troppsjefskurs.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 38. #38
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.206
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  (Fra annen tråd) Denne er for så vidt mest relevant her:
  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  I land som USA og UK har det tradisjonelt vært mye raskere å utdanne en offiser enn en sersjant. Med det rette utgangspunktet (f eks en universitetsgrad og et lyst hode) tar det ett år å produsere en fenrik - i krigstid har det vært mye raskere (jfr "tremånedersløytnanter"). En sersjant tar flere år.

  Nei, vi har pr i dag ikke det samme erfarne underoffiserskorpset som disse landene, og som gjør det mulig å bruke forholdsvis uerfarne offiserer, men vi er på vei dit.

  Enig med tidligere innlegg her om at det vil være tilgang på for få erfarne spesialistbefal, og for få KS-utdannede som fortsatt er på troppssjefsnivået som vil havne i HV. Jeg synes ikke det er noen god ide å kurse folk opp til oversersjant bare fordi vi trenger troppssjefer på det nivået, da en håndfull toukerskurs og noen ukeslange øvelser ikke er nok til å produsere erfarne spesialister. Derimot vil det noen få år etter at soldater med GBU (BS, UB) har dimittert og skaffet seg en sivil utdannelse, befinne seg mange av disse i HV-systemet. Gi dem de nødvendige kurs, og lag OF av dem. Vi skal ikke se bort fra at disse kan fungere svært bra, spesielt om det også finnes noen erfarne sersjanter med bakgrunn fra forsvarsgrenene i avdelingen.
  Konkret: Du tar UB eller BS, studerer sivilt i fem år mens du er inne til årlig tjeneste i HV som OR-5. Når du får en mastergrad får du også tilbud om et offiserskurs i HV, dersom du regnes som egnet, og blir fenrik. Du er troppssjef på de neste årlige øvelsene, og kan ta flere kurs for å avansere til løytnant (NK område) eller kaptein (områdesjef), dersom det ikke er nok KS-utdannede til å fylle disse stillingene.
  Sist endret av Rittmester; DTG 131414A Oct 15 kl
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 39. #39
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Det er intervju med Sersjantmajor Mjelle i siste HV-bladet.

  -Lagførere skal primært være sersjanter. Ikke avgjort om lagførere som i dag er OF skal konverteres.

  -Det skal inn en OR-stilling i troppsledelsene. Ikke avgjort om denne blir NK eller kommer i tillegg til sjef og NK. Troppssjefer vil antagelig fortsatt være OF.

  -Sjef, NK og ops-off i områdene fortsetter som OF.

  -Hvert distrikt får en sjefssersjant i løpet av neste vintr/vår (or-8)

  -Ved distriktsstabene vil ledere, G-er og "de tyngste stillingene" (Sjef, NK, S-er?) være OF. Det kommer til å være OR-5 -8-stillinger på distriktene. (Uklart om han mener bare i opl/f her, eller om det gjelder opl/k også. Det virker nå rimelig.)

  -lokale arbeidsutvalg skal gi innspill til struktur og utdanningsløp. (Håper opl/k blir dratt inn og lyttet til her.)
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 40. #40
  OR-2 Visekorporal (T35)
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  127
  Nevnt
  9 innlegg
  Sitert
  14 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  -Det skal inn en OR-stilling i troppsledelsene. Ikke avgjort om denne blir NK eller kommer i tillegg til sjef og NK. Troppssjefer vil antagelig fortsatt være OF.
  Har bare erfaring fra stabstropp I-styrke, men her håper jeg det kommer en OR i tillegg til sjef og NK. NK stabstropp er etter min mening en alt for "stor" stilling slik den foreligger i dag med kombinasjonen NK/ass-S4. Hvordan dette fungerer i de andre spesialisttroppene og innsatstroppene vet jeg ikke, men vil tro at mange ønsker det samme der?

  Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk

Side 1 av 13 12311 ... SisteSiste


Lignende tråder

 1. Militære grader
  By Fenwick in forum Norsk militærhistorie
  Svar: 73
  Nyeste innlegg: DTG 031531A Mar 19,
 2. Innføring av grader på milforum
  By Rittmester in forum Kunngjøringer fra ledelsen
  Svar: 3
  Nyeste innlegg: DTG 231515A Dec 15,
 3. Grader på milforum
  By Vannglass in forum Kunngjøringer fra ledelsen
  Svar: 24
  Nyeste innlegg: DTG 270114A Jan 10,
 4. Utstilling på Forsvarsmuseet om innføring av MG i Forsvaret
  By Gammeloppklesk in forum Generell militærhistorie
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: DTG 022221A Nov 08,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •